Menu

Gebruiksvoorwaarden

Lees deze algemene verkoopvoorwaarden aandachtig voordat u een bestelling plaatst en bewaar een exemplaar van deze voorwaarden en van uw bestelling voor het geval dat u deze later nodig hebt.

 

1.Gebruik van de webshop

1.1 Deze webshop wordt gebruikt als een platform voor de verkoop van alle goederen die op onze website worden getoond. De website is eigendom van LAMPE TEXTILES NV , een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te 8700 Tielt en hoofdactiviteit in BE-8700 Tielt, Kanegemstraat 29, in België geregistreerd met het ondernemingsnummer BE 0434.792.107 (hierna 'wij' of 'we' of 'ons' of 'onze'). Gelieve voor bijstand contact met ons op te nemen via e-mail (adres: info@squid.be) of telefoon (nummer: +32 51 49 20 00).

1.2 De inhoud van de pagina's van de website is uitsluitend bedoeld voor uw algemene informatie en gebruik. Deze kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

1.3 De overeenkomst is onderhevig aan uw herroepingsrecht (zie voorwaarde 6 hierna).

1.4 Onthoud dat een bestelling op deze website direct een verplichting tot betaling inhoudt.

1.5 Wij hebben het recht de overeenkomst op te zeggen als we de prijs van de goederen niet in onbezwaarde middelen van u ontvangen (in overeenstemming met voorwaarde 3.1).

1.6 Niets in deze Algemene voorwaarden zal afbreuk doen aan uw wettelijke rechten als consument volgens de toepasselijke wetgeving.

 

2. Beschrijving en prijs van de goederen

2.1 U vindt op onze website een beschrijving van de belangrijkste kenmerken, samen met de prijzen van de goederen.

2.2 De prijzen van individuele producten zijn inclusief heffingen maar exclusief leveringskosten (tenzij anders vermeld op onze website). De leveringskosten zullen aan het totale verschuldigde bedrag worden toegevoegd en kunnen in het winkelmandje worden bekeken.

2.3 We stellen alles in het werk om te verzekeren dat de op onze website vermelde prijzen accuraat zijn op het moment dat u uw bestelling plaatst. Als binnen 14 dagen na het aanvaarden van uw bestelling een prijsfout wordt ontdekt voor een of meer goederen die u hebt besteld, kunt u contact opnemen met onze Klantendienst (telefoonnummer en e-mailadres worden vermeld in voorwaarde 1.1) of zullen wij u zo snel mogelijk over de verkeerd geprijsde goederen informeren. We bieden u in dat geval de keuze om:

2.3.1 uw bestelling van de verkeerd geprijsde goederen te annuleren en uw bestelling opnieuw te bevestigen, aan de aangepaste prijzen;

2.3.2 een nieuwe bestelling van andere goederen te plaatsen;

2.3.3 de volledige bestelling te annuleren; of

als u binnen de 14 dagen na de ontvangst van ons aanbod niet hebt gereageerd door een van de beschikbare opties in de voorwaarden 2.3.1 tot 2.3.3 te kiezen, wordt ervan uitgegaan dat u de optie van 2.3.3 hebt gekozen en wordt uw bestelling onmiddellijk geannuleerd. In deze gevallen zullen we elke som die u voor de verkeerd geprijsde goederen hebt betaald, terugbetalen of crediteren.

2.4 Voor alle duidelijkheid, als goederen niet beschikbaar zijn en u alternatieve goederen bij ons bestelt, of als goederen verkeerd geprijsd zijn en u achteraf dergelijke goederen tegen de correcte prijs bestelt, zullen deze verkoopvoorwaarden van toepassing zijn op de bestelling en de levering van de relevante goederen, ongeacht of de bestelling via onze website of langs een andere weg is geplaatst.

 

3. Betaling

3.1 U kunt de goederen en de leveringskosten met een kredietkaart of een debetkaart betalen. Uw kredietkaart of debetkaart kan worden gedebiteerd zodra u de bestelling plaatst.

 

4. Levering/beschikbaarheid van goederen

4.1 U vindt op onze website de gemiddelde leveringstermijn van de goederen. Merk op dat deze gemiddelde leveringstermijn slechts een schatting is en dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen indien deze niet wordt nageleefd.

4.2 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor kosten die u als gevolg van een laattijdige levering zou oplopen. Wij raden u aan om geen plaatsers te boeken voordat u de goederen hebt ontvangen.

 

5. Risico/eigendom

5.1 Het eigendomsrecht van de goederen gaat pas op u over vanaf het moment dat we de volledige betaling (in beschikbare middelen) hebben ontvangen van alle sommen die verschuldigd zijn voor:

5.1.1 de goederen, en

5.1.2 alle andere sommen die u ons om eender welke reden verschuldigd bent of zult zijn.

 

6. Recht op annulering en retourprocedure

6.1 U hebt het recht om de overeenkomst op elk ogenblik te annuleren, zonder betaling van bijkomende kosten en zonder een reden op te geven, tot 14 dagen nadat u de goederen hebt ontvangen (hierna ‘Opzeggingsperiode’).

6.2 Om gebruik te maken van uw recht op annulering, moet u onze Klantendienst bellen om uw beslissing om de overeenkomst te annuleren te melden (+32 (0)51 49 20 01). Merk op dat de Klantendienst u de details van de bestelde goederen zal vragen (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, het bestelnummer).

6.3 Na uw telefonische opzegging zullen wij via e-mail (naar het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt) bevestigen dat de overeenkomst geannuleerd is.

6.4 Behalve in het geval van defecte of verkeerd beschreven goederen bent u, als u na de ontvangst van de goederen gebruik maakt van uw recht om het aankoopcontract op te zeggen, verantwoordelijk voor de retour van de goederen naar Lampe Textiles, op uw kosten en risico, met een vervoerwijze naar keuze. De goederen en de verpakking moeten worden teruggestuurd naar Lampe Textiles, Kanegemstraat 29, 8700 Tielt, België, in een perfecte staat om ze opnieuw te verkopen. Dit moet zonder onnodige vertraging gebeuren en hoe dan ook nooit later dan 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop u ons kennis hebt gegeven van uw beslissing om de overeenkomst te annuleren, in overeenstemming met deze voorwaarde.

6.5 Wij zullen elke som die u hebt betaald zonder onnodige vertraging terugstorten, hoe dan ook niet later dan 30 dagen vanaf de dag dat wij in kennis werden gesteld van uw beslissing om de overeenkomst te annuleren.

6.6 Behalve in het geval van defecte of verkeerd beschreven goederen kunnen wij, als de goederen niet worden teruggestuurd volgens de bepalingen van deze Algemene voorwaarden, u een som aanrekenen die gelijk is aan de kosten die wij oplopen door uw verzuim om de goederen volgens deze Algemene voorwaarden terug te sturen.

 

7. Garantie

7.1 Wij garanderen dat elk product dat u via onze website aankoopt van goede kwaliteit en binnen de grenzen van de redelijkheid geschikt is voor alle toepassingen waarvoor goederen van dit type normaal worden geleverd.

7.2 Raadpleeg voor alle klachten over de ontvangen goederen (bijvoorbeeld beschadigde / defecte / ontbrekende goederen …) onze klantendienst via de telefoon (u vindt het telefoonnummer bij voorwaarde 1.1). Wij zullen uw klacht onderzoeken en deze met naleving van uw wettelijke consumentenrechten zo snel mogelijk behandelen.

7.3 Raadpleeg onze website voor specifieke garantie-informatie. Deze garantie doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten als consument.

 

8. Aansprakelijkheidsbeperking

8.1 Als u een consument bent, zullen wij niet tegenover u aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade of voor de kosten van de aankoop van vervangende producten indien:

8.1.1 onze werknemers of agenten geen inbreuk hebben gemaakt op een wettelijke verplichting tegenover u;

8.1.2 het verlies of de schade geen redelijk voorzienbaar gevolg is van een dergelijke inbreuk;

8.1.3 een toename van het verlies of de schade het gevolg is van een inbreuk door u op een voorwaarde van dit contract;

8.1.4 het verlies of de schade/de kosten van de aankoop van vervangende producten het gevolg zijn van het gebruik van de website of het onvermogen om deze te gebruiken, of van producten die werden gekocht of verkregen of boodschappen die werden ontvangen of transacties die werden verricht via de website, of van de ongeoorloofde toegang tot of wijziging van uw verzendingen of gegevens of enige informatie op deze website, ook indien wij in kennis zijn gesteld van de mogelijkheid tot dergelijke schade.

8.2 Voor de plaatsing en het onderhoud van de SQUID verwijzen wij naar de instructies op onze website.

 

9. Afbeeldingen

Afbeeldingen van producten dienen uitsluitend ter illustratie en kunnen verschillen van de werkelijke producten, als gevolg van beperkingen van de browsersoftware, camera-instellingen, instellingen monitors/schermen enz. Wij raden alle klanten aan om pas een kleurenkeuze te maken nadat ze de werkelijke kleur hebt kunnen bekijken aan de hand van  een kleurenstaal. Dit is beschikbaar in de webshop of bij de Squid-dealer.

 

10. Afstand

Geen enkele verklaring van afstand (expliciet of impliciet) van ons om een van onze rechten volgens dit contract af te dwingen, doet afbreuk aan onze rechten om die rechten in de toekomst wel af te dwingen.

 

11. Overmacht

Wij kunnen niet aansprakelijk zijn voor enige vertraging of verzuim om enige van onze verplichtingen uit te voeren, indien de vertraging of het verzuim voortvloeit uit omstandigheden buiten onze redelijke controle, met inbegrip van maar niet beperkt tot natuurrampen, stakingen, lock-outs, ongevallen, oorlog, brand, de uitval van fabrieken of machines of een schaarste aan of onbeschikbaarheid van grondstoffen uit een natuurlijke bron, en wij zullen recht hebben op een redelijk uitstel van onze verplichtingen.

 

12. Afscheiding

Indien een bevoegde rechtbank enige bepaling van deze Algemene voorwaarden om eender welke reden ongeldig, onwettig of onafdwingbaar verklaart, zal deze bepaling worden afgescheiden en zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven, als waren deze Algemene voorwaarden zonder de ongeldige, onwettige of onafdwingbare bepaling aanvaard.

 

13. Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

Deze verkoopvoorwaarden voor de goederen zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De rechtbank van Gent is bevoegd zijn voor alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst.

 

14. Onze rechten om deze algemene bepalingen te wijzigen

14.1 Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.

14.2 U zult gebonden zijn aan het beleid en de Algemene voorwaarden die van kracht zijn op het ogenblik dat u goederen bij ons bestelt, tenzij een wet of een overheidsinstantie een wijziging van deze Algemene voorwaarden verplicht (in dat geval zal de wijziging van toepassing zijn op bestellingen die u in het verleden hebt geplaatst).

Ingangsdatum en wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken dit beleid op elk ogenblik te wijzigen, aan te passen, aan te vullen of gedeelten ervan te verwijderen. Bezoek deze pagina regelmatig om de laatste versie van dit beleid te lezen. Door deze website na de publicatie van wijzigingen te blijven gebruiken, aanvaardt u de wijzigingen. Wij zullen ons gebruik van uw persoonlijke gegevens echter niet zonder uw toestemming met terugwerkende kracht wijzigen.

Dit beleid is opgesteld en in werking getreden op 15 januari 2017.

Vragen

Als u verzoeken of vragen hebt aangaande dit beleid, of als u uw gegevens wilt updaten, kunt u ons bereiken op:

LAMPE TEXTILES NV  - divisie Squid
Kanegemstraat 29, 8700 Tielt
België
Tel. +32 (0)51 49 20 01

info@squid.be